ชุดพุทธธรรมปี ๕๕-๕๙

Typeพระธรรมเทศนา 10:00-12:00 ประจำวันเสาร์-อาทิตย์ เรื่องDate ModifiedSize

xls
55CD แผ่นที่ 1 Label Doc 11:22 pm 10/12/201430.5k

xls
55CD แผ่นที่ 2 Label Doc 11:22 pm 10/12/201425k

xls
55CD แผ่นที่ 3 Label Doc 11:22 pm 10/12/201426k

xls
55CD แผ่นที่ 5 Label Doc 1:58 am 10/14/201433.5k

xls
55CD แผ่นที่ 6 Label Doc 4:27 am 10/14/201438.5k

doc
55CD แผ่นที่ 12 Label 12:42 pm 06/15/201557k

doc
55CD แผ่นที่ 13 Label 12:39 pm 10/12/201564k


CD01-01-550219(sun) หลักเบื้องต้นของพระพุทธศาสนา พุทธคุณ
MP3
11:21 am 10/14/201443M


CD01-02-550226(sun) พุทธคุณ ๙
MP3
6:38 pm 10/11/201444.7M


CD01-03-550304(sun) พุทธคุณ
MP3
8:08 pm 10/11/201453.3M


CD01-04-550310(sat) ธรรมคุณ
MP3
8:10 pm 10/11/201454.6M


CD01-05-550318(sun) สังฆคุณ
MP3
8:54 pm 10/11/201445M


CD01-06-550325(sun) การให้และแบ่งปัน
MP3
3:11 pm 10/14/201449.7M


CD01-07-550415+14q (sun) ทาน ปฎิคาหก (ผู้รับ)
MP3
3:16 pm 10/14/201455.4M


CD01-08-550422+21q(sun) ทาน ไทยธรรม
MP3
9:44 pm 10/11/201491.2M


CD01-09-550429(sun) ถาม ตอบ เรื่อง ของถวายพระ
MP3
9:57 pm 10/11/201458.2M


CD01-10-550506(sun) สรุปเรื่องของทาน
MP3
10:24 pm 10/11/201451.9M


CD01-11-550513(sun) ศีล ความหมายและความสำคัญ
MP3
10:30 pm 10/11/201444.8M


CD01-12-550519(sat) ศีล ๔
MP3
10:44 pm 10/11/201440.4M


CD01-13-550527(sun) เว้นชั่ว ๑๔ ประการ
MP3
11:04 pm 10/11/201464.4M


CD02-01-550610 (sun) มิตรแท้ มิตรเทียม (ประเมินตัวเอง)
MP3
2:43 am 10/13/201456.9M


CD02-02-550617 (sun) ตามหลักทิศ ๖
MP3
2:43 am 10/13/201440.9M


CD02-03-550624 (sun) จุดหมายของชีวิต
MP3
3:09 am 10/13/201451.1M


CD02-04-550701 (sun) จุดหมายของชีวิต อุโบสถธรรม ตอนที่ ๑
MP3
3:23 am 10/13/201473.5M


CD02-05-550708 (sun) จุดหมายของชีวิต อุโบสถธรรม ตอนที่ ๒
MP3
3:32 am 10/13/201446.9M


CD02-06-550714 (sat) บุพนิมิต แห่งมรรค ๗ ( ข้อที่ ๑ )
MP3
3:52 am 10/13/201458.5M


CD02-07-550722 (sun) บุพนิมิต แห่งมรรค ๗ ( ข้อที่ ๒ ๓ )
MP3
4:02 am 10/13/201458.8M


CD02-08-550805(sun) บุพนิมิต แห่งมรรค ๗ ( ข้อที่ ๔ ๗ )
MP3
4:28 am 10/13/201467.1M


CD02-09-550812(sun) กิจกรรมวันแม่ ปี55 ธรรมะบรรยาย
MP3
5:05 am 10/13/2014123.7M


CD02-10-550819 (sun) คนสมบูรณ์แบบ สัปปุริสธรรม ๗ ตอนที่ ๑
MP3
4:50 am 10/13/201443.1M


CD02-11-550826 (sun) คนสมบูรณ์แบบ สัปปุริสธรรม ๗ ตอนที่ ๒
MP3
5:16 am 10/13/201456.7M


CD03-01-550902 (sun) คนมีศีลธรรม กุศลกรรมบถ ๑๐
MP3
11:53 pm 10/12/201457.4M


CD03-02-550909 Sun อกุศลกรรมบถ ๑๐ ๑ ปาณาติบาต
MP3
11:58 pm 10/12/201471.5M


CD03-03-550916 Sun อกุศลกรรมบถ ๑๐ ๒ อทินนาทาน
MP3
12:22 am 10/13/201453M


CD03-04-550923+22 Sun อกุศลกรรมบถ ๑๐ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร
MP3
12:26 am 10/13/201455.7M


CD03-05-550930 Sun อกุศลกรรมบถ ๑๐ ๔ มุสาวาท
MP3
12:55 am 10/13/201456M


CD03-06-551007 Sun อกุศลกรรมบถ ๑๐ ๕ ปิสุณาวาจา และ ๖ ผรุสวาจา
MP3
12:50 am 10/13/201451.1M


CD03-07-551014 Sun อกุศลกรรมบถ ๑๐ ๗ สัมผัปปลาปะ ๘ อภิชฌา ๙ พยาบาท และ ๑๐ มิจฉาทิฏฐิ
MP3
1:25 am 10/13/201467.8M


CD03-08-551021 Sun สรุป อกุศลกรรมบถ ๑๐
MP3
1:27 am 10/13/201467.7M


CD03-09-551028 Sun คนมีคุณแก่ส่วนรวม (ก พรหมวิหาร)
MP3
1:51 am 10/13/201449.2M


CD03-10-551104 Sun คนมีคุณแก่ส่วนรวม (ข บำเพ็ญการสงเคราะห์)
MP3
1:52 am 10/13/201449.4M


CD03-11-551111 Sun คนผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของหมู่ชน (๔ ๑๐)สาราณียธรรม (๑ ๖)
MP3
2:14 am 10/13/201448M


CD03-12-551124 Sat คนมีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี
MP3
2:22 am 10/13/201454.4M


CD04-01-551202 Sun อปริหานิยธรรม ๗ และทรงทศพิธราชธรรม
MP3
9:07 pm 10/13/201455.6M


CD04-02-551216 Sun จิตภาวนาเบื้องต้น Mp3
MP3
9:12 pm 10/13/201453.7M


CD04-03-551230 Sun สัมมาวายามะ Mp3
MP3
9:35 pm 10/13/201454.4M


CD04-04-560106 Sun สัมมาสติ Mp3
MP3
9:46 pm 10/13/201465.4M


CD04-05-560120 Sun สัมมาสมาธิ Mp3
MP3
10:05 pm 10/13/201455.4M


CD04-06-560127 Sun ความสุขและท่าทีต่อความสุข Mp3
MP3
10:13 pm 10/13/201458.8M


CD04-07-560202 Sat นิมิตและระดับของสมาธิ
MP3
10:36 pm 10/13/201455.6M


CD04-08-560210 Sun นิวรณ์และวิธีการแก้ไข ( ตอนที่ ๑ )
MP3
10:51 pm 10/13/201475.4M


CD04-09-560324 Sun นิวรณ์และวิธีการแก้ไข ( ตอนที่ ๒ ) และจริต ๖ ( ตอนที่ ๑ )
MP3
11:05 pm 10/13/201455.2M


CD04-10-560331 Sun จริต ๖ ( ตอนที่ ๒ )
MP3
11:33 pm 10/13/201474.7M


CD04-11-560407 Sun อัชฌาศัย อนุสติ 6 ข้อแรก
MP3
11:31 pm 10/13/201455.4M


CD05-01-560421 Sun กรรมฐาน 40 และหลักเบื้องต้นในการปฏิบัติกรรมฐาน
MP3
11:58 pm 10/13/201450M


CD05-02-560505 Sun การปฏิบัติอานาปานสติ ( ตอนที่ ๑ )
MP3
12:05 am 10/14/201460.6M


CD05-03-560512 Sun การปฏิบัติอานาปานสติ และสัปปายะ ๗
MP3
12:27 am 10/14/201453.4M


CD05-04-560519 Sun การปฏิบัติสมาธิโดยวิธีกำหนดดูอิริยาบท ( ตอนที่ ๑ )
MP3
12:41 am 10/14/201472.6M


CD05-05-560602 Sun การปฏิบัติสมาธิโดยวิธีกำหนดดูอิริยาบท ( ตอนที่ ๒ )
MP3
12:49 am 10/14/201444M


CD05-06-560609 Sun เมตตากรรมฐาน ( ตอนที่ ๑ )
MP3
1:13 am 10/14/201463.7M


CD05-07-560616 Sun เมตตากรรมฐาน ( ตอนที่ ๒ การแผ่เมตตาให้ตนเอง )
MP3
1:17 am 10/14/201450M


CD05-08-560623 Sun เมตตากรรมฐาน ( ตอนที่ ๓ การแผ่เมตตาให้คนที่รัก )
MP3
1:30 am 10/14/201434.9M


CD05-09-560630 Sun เมตตากรรมฐาน ( ตอนที่ ๔ การแผ่เมตตาให้กับบุคคลที่เป็นกลางๆและศัตรูคู่เวร )
MP3
1:42 am 10/14/201448.6M


CD05-10-560707 Sun เมตตากรรมฐาน ( ตอนที่ ๕ อุบายระงับความโกรธ )
MP3
1:58 am 10/14/201452.8M


CD05-11-560714 Sun เมตตากรรมฐาน (ตอนที่ ๖ การทำสีมาสัมเภท และการแผ่เมตตาแบบไม่เจาะจง และเจาะจง)
MP3
2:06 am 10/14/201448M


CD06-01-560804 (sun) ปัญหาเรื่องเศรษฐีใจดี
MP3
2:23 am 10/14/201448.5M


CD06-02-560811 (sun) กิจกรรมวันแม่ ๒๕๕๖
MP3
2:39 am 10/14/201466.6M


CD06-03-560818 (sun) ตายก่อนตาย
MP3
2:50 am 10/14/201447.5M


CD06-04-560825 (sun) มรณานุสติ ( ตอนที่ ๑ )
MP3
3:02 am 10/14/201448.7M


CD06-05-560901 (sun) มรณานุสติ ( ตอนที่ ๒ )
MP3
3:24 am 10/14/201455.9M


CD06-06-560908 (sun) สรุปการปฏิบัติสมถะกรรมฐาน
MP3
3:21 am 10/14/201445.3M


CD06-07-560915 (sun) หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ( ตอนที่ ๑ )
MP3
3:51 am 10/14/201460.6M

pdf
CD06-08-560922 (sun) วิสุทธิ ๗ 3:24 am 10/14/201442.4k


CD06-08-560922 (sun) หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ( ตอนที่ ๒ )
MP3
3:56 am 10/14/201462M

pdf
CD06-09-560929 (sun) ธรรม 3:52 am 10/14/201431.2k


CD06-09-560929 (sun) หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ( ตอนที่ ๓ )
MP3
4:25 am 10/14/201468.7M


CD06-10-561013 (sun) การสังเกตุรูปขันธ์ วาโยธาตุ
MP3
4:27 am 10/14/201458.4M

pdf
CD06-10-561013 (sun) การสังเกตุรูปขันธ์ วาโยธาตุ 4:26 am 10/14/201448.2k


CD06-11-561020 (sun) วิปัสสนาภาวนา ตอนวาโยธาตุ
MP3
5:00 am 10/14/201466.5M


CD07-01-561103 (sun) การพิจารณาปฐวีธาตุ เตโชธาตุ
MP3
11:58 am 10/14/201476.2M


CD07-02-561110 (sun) การพิจารณา อาโปธาตุ
MP3
11:50 am 10/14/201436.8M


CD07-03-561124 (sun) การสังเกตุมหาภูตรูป ๔ โดยรวม
MP3
12:38 pm 10/14/201469.2M


CD07-04-561201 (sun) อายตนะ ๑๒
MP3
12:48 pm 10/14/201473.2M


CD07-05-561222 (sun) เรื่องเล่าประเทศอินเดีย (ตอนที่ ๑)
MP3
1:32 pm 10/14/201479.3M


CD07-06-561229 (sun) เรื่องเล่าประเทศอินเดีย (ตอนที่ ๒)
MP3
1:48 pm 10/14/201481.3M


CD07-07-570105 (sun) การสังเกตรูปขันธ์ (ตอนที่ ๑)
MP3
11:41 pm 10/14/201454M


CD07-08-570118 (sat) การสังเกตรูปขันธ์ (ตอนที่ ๒)
MP3
11:42 pm 10/14/201444.1M


CD07-09-570202 (sun) สรุปเรื่องรูปขันธ์และอานาปานสติ
MP3
12:18 am 10/15/201479.9M


CD07-10-570209 (sun) รูปขันธ์ กับกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
MP3
12:11 am 10/15/201458.2M


CD08-01-570302 (sun) เรื่องเล่าประเทศอินเดีย (ตอนที่ ๓)
MP3
1:09 am 10/15/201474.2M


CD08-02-570309 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่ ๑)
MP3
1:44 am 10/15/201465.9M


CD08-03-570323 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่ ๒)
MP3
1:38 am 10/15/201459M


CD08-04-570330 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่ ๓)
MP3
2:15 am 10/15/201471.3M


CD08-05-570406 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่ ๔) อานาปานบรรพ
MP3
2:16 am 10/15/201462.5M


CD08-06-570420 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่ ๕) อิริยาบถ
MP3
3:00 am 10/15/201492.6M


CD08-07-570427 (sun) มหาาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่๖) สัมปชัญญบรรพ ๑
MP3
3:05 am 10/15/201492.4M


CD08-08-570511 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่๗) สัมปชัญญบรรพ ๒
MP3
3:29 am 10/15/201491.9M


CD09-01-570518 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่๘) สัมปชัญญบรรพ ๓
MP3
7:10 am 10/14/201415.5M


CD09-02-570601 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่๙) สติสัมปชัญญ
MP3
1:10 am 10/15/201474M


CD09-03-570608 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่๑๐) สรุปสัมปชัญญ ๑
MP3
9:16 pm 10/14/201471.5M


CD09-04-570615 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่๑๑) สรุปสัมปชัญญ ๒
MP3
10:02 pm 10/14/201488.6M


CD09-05-570622 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่ ๑๒) ปฏิกูลมนสิการบรรพ ๑
MP3
9:56 pm 10/14/201471.4M


CD09-06-570713 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่ ๑๓) ปฏิกูลมนสิการบรรพ ๒
MP3
10:20 pm 10/14/201442.3M


CD09-07-570720 (sun) มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอนที่ ๑๔) ปฏิกูลมนสิการบรรพ ๓ มีวีดีโอ
MP3
10:34 pm 10/14/201464.1M


CD09-08-570727 (sun) ธาตุมนสิการ และ นวสีวถิกา
MP3
10:55 pm 10/14/201465.5M


CD09-09-570809 (sat) กิจกรรมวันครอบครัว
MP3
11:10 pm 10/14/201472.2M


CD09-10-570817 (sun) สรุปกายานุสติปัฏฐาน ( ฉบับปัจจุบัน ) มีวีดีโอ
MP3
11:19 pm 10/14/201449.6M


CD10-01-570824 (sun) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตอนที่ ๑)
MP3
8:54 pm 10/29/201460.3M


CD10-02-570831 (sun) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตอนที่ ๒)
MP3
11:14 pm 10/29/201461.6M


CD10-03-570907 (sun) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตอนที่ ๓)
MP3
11:30 pm 10/29/201461.9M


CD10-04-570914 (sun) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตอนที่ ๔)
MP3
10:04 pm 10/29/201448.2M


CD10-05-570921 (sun) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตอนที่ ๕)
MP3
11:49 pm 10/29/201473.3M


CD10-06-570928 (sun) สรุปเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน และ สัญญาขันธ์ เบี้องต้น
MP3
10:58 pm 10/29/201458.5M


CD10-07-571012 (sun) บรรยายธรรมงานทอดกฐินสามัคคี ๑๒ ตุลาคม พ ศ ๒๕๕๗
MP3
8:15 pm 10/29/201447.4M


CD10-08-571019 (sun) สัญญาขันธ์ (ตอนที่ ๒)
MP3
10:29 pm 10/29/201450.1M


CD10-09-571026 (sun) สัญญาขันธ์ (ตอนที่ ๓)
MP3
11:58 pm 10/29/201435.3M


CD10-10-571102 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๑)
MP3
7:05 pm 11/16/201451.7M


CD10-11-571109 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๒)
MP3
7:17 pm 11/16/201448.5M


CD10-12-571116 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๓)
MP3
11:04 pm 11/20/201451.3M


CD11-01-571123 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๔) เรื่อง จิตแบ่งเป็นประเภทต่างๆ
MP3
11:17 am 11/28/201466.1M


CD11-02-571130 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๕) เรื่อง อกุศลจิต
MP3
12:26 pm 12/04/201457.2M


CD11-03-571214 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๖) เรื่อง กุศลจิต 1
MP3
1:37 pm 12/18/201462M


CD11-04-571221 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๗) เรื่อง กุศลจิต2
MP3
9:06 pm 02/01/201567.2M


CD11-05-571228 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๘) เรื่อง กุศลจิต3
MP3
9:10 pm 02/01/201557.7M


CD11-06-580104 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๙) เรื่อง โลกุตตรจิต
MP3
6:04 pm 02/05/201563M


CD11-07-580118 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๑๐) เรื่อง วิบากจิต
MP3
8:26 pm 02/01/201570.8M


CD11-08-580125 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๑๑) เรื่อง อเหตุกจิต
MP3
7:59 pm 02/01/201545.8M


CD11-09-580201 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๑๒) เรื่อง วิบากจิต
MP3
1:28 pm 02/06/201569.6M


CD11-10-580208 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๑๓) เรื่อง วิบากจิต
MP3
10:37 am 02/13/201567.6M


CD12-01-580215 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๑๔) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
MP3
9:13 am 02/20/201573.1M


CD12-02-580322 (sun) เรื่องเล่าประเทศอินเดีย เนปาล (ตอนที่ ๑)
MP3
10:09 pm 03/26/201551.2M


CD12-03-580405 (sun) เรื่องเล่าประเทศอินเดีย เนปาล (ตอนที่ ๒)
MP3
5:29 pm 04/05/201594.4M


CD12-04-580412 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๑๕) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
MP3
10:10 pm 04/12/201536.8M


CD12-05-580419 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๑๖) สรุปจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
MP3
8:08 am 04/29/201561.7M


CD12-06-580426 (sun) วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๑๗) ตอนจบจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
MP3
7:57 pm 05/03/201537.4M


CD12-07-580503 (sun) สังขารขันธ์ (ตอนที่ ๑)
MP3
8:31 pm 05/03/201563.2M


CD12-08-580510 (sun) สังขารขันธ์ (ตอนที่ ๒) เรื่อง อกุศลเจตสิก
MP3
8:33 pm 05/13/201547.5M


CD12-09-580517 (sun) สังขารขันธ์ (ตอนที่ ๓) เรื่อง อกุศลเจตสิก
MP3
9:50 am 05/19/201575.2M


CD12-10-580607 (sun) สังขารขันธ์ (ตอนที่ ๔) เรื่อง อกุศลเจตสิก
MP3
7:34 pm 06/11/201557.1M


CD12-11-580614 (sun) สังขารขันธ์ (ตอนที่ ๕) เรื่อง อกุศลเจตสิก ถีนมิทธะ
MP3
12:09 pm 06/15/201566.8M


CD13-01-580621 (sun) สังขารขันธ์ (ตอนที่ ๖) เรื่องเหตุเกิด เหตุละ อกุศล
MP3
3:27 pm 07/01/201556.9M


CD13-02-580628 (sun) สังขารขันธ์ (ตอนที่ ๗) เรื่อง โสภณเจตสิก ๑
MP3
4:21 pm 07/07/201550.4M


CD13-03-580705 (sun) สังขารขันธ์ (ตอนที่ ๘) เรื่อง โสภณเจตสิก ๒
MP3
7:20 pm 07/09/201565.5M


CD13-04-580712 (sun) สังขารขันธ์ (ตอนที่ ๙) เรื่อง โสภณเจตสิก ๓
MP3
3:11 pm 07/23/201572.5M


CD13-05-580719 (sun) สังขารขันธ์ (ตอนที่ ๑๐) เรื่อง โสภณเจตสิก ๔
MP3
3:42 pm 07/23/201595.1M


CD13-06-580802 (sun) สังขารขันธ์ (ตอนที่ ๑๑) เรื่อง โสภณเจตสิก ๕ โพชฌงค์ (ตอนที่ ๑)
MP3
5:03 pm 08/04/201568.1M


CD13-07-580809 (sun) กิจกรรมวันครอบครัว
MP3
5:06 pm 08/13/201529.4M

mp4
CD13-07-580809 (sun) วีดีโอ 1 กิจกรรมวันครอบครัว นาที​ที่​ 9:30 นาที โฆษณาไทยประกันชีวิต 2006 ลูกสาว 5:19 pm 08/13/20159M

mp4
CD13-07-580809 (sun) วีดีโอ 2 กิจกรรมวันครอบครัว นาที​ที่​ 25:30 นาที 台湾2010最感人的广告 Flv 5:21 pm 08/13/20157.4M

mp4
CD13-07-580809 (sun) วีดีโอ 3 กิจกรรมวันครอบครัว นาที​ที่​ 37:10 นาที 烏達木《夢中的額吉》中文字幕原音完整版 感人的故事,天籟的聲音 5:54 pm 08/13/2015220.8M


CD13-08-580816 (sun) โพชฌงค์ (ตอนที่ ๒)
MP3
6:49 am 08/21/201546.1M


CD13-09-580830 (sun) โพชฌงค์ (ตอนที่ ๓)
MP3
7:31 am 09/04/201545.4M


CD13-10-580913 (sun) โพชฌงค์ (ตอนที่ ๔)
MP3
8:43 pm 09/16/201563.2M


CD14-01-580927 (sun) สรุปเรื่องขันธ์ ๕
MP3
12:28 pm 10/12/201556.5M


CD14-02-581004 (sun) ปฏิจจสมุปบาท (ตอนที่ ๑)
MP3
12:38 pm 10/12/201564.5M


CD14-03-581011 (sun) ปฏิจจสมุปบาท (ตอนที่ ๒)
MP3
1:03 pm 10/12/201569.7M


CD14-04-581018 (sun) ปฏิจจสมุปบาท (ตอนที่ ๓)
MP3
10:19 pm 10/28/201580.5M


CD14-05-581025 (sun) ปฏิจจสมุปบาท (ตอนที่ ๔)
MP3
9:51 pm 10/28/201575.1M


CD14-06-581108 (sun) ปฏิจจสมุปบาท (ตอนที่ ๕)
MP3
7:19 am 11/12/201556.5M


CD14-07-581115 (sun) ปฏิจจสมุปบาท (ตอนที่ ๖)
MP3
5:08 pm 12/02/201567.7M


CD14-08-581122 (sun) ปฏิจจสมุปบาท (ตอนที่ ๗)
MP3
5:08 pm 12/02/201561.9M


CD14-09-581129 (sun) ปฏิจจสมุปบาท (ตอนที่ ๘)
MP3
5:19 pm 12/02/201572.9M


CD14-10-581206 (sun) ปฏิจจสมุปบาท (ตอนที่ ๙)
MP3
9:43 pm 12/11/201576M


CD15-01-581220 (sun) ปฏิจจสมุปบาท (ตอนที่ ๑๐)
MP3
10:32 am 01/04/201653.6M


CD15-02-581227 (sun) ปฏิจจสมุปบาท (ตอนที่ ๑๑) เรื่องปัจจยาการทางสังคม
MP3
11:32 am 01/04/201643.1M


CD15-03-590103 (sun) ปฏิจจสมุปบาท (ตอนที่ ๑๒) เรื่องปัจจยาการทางสังคม
MP3
11:48 am 01/27/201666.8M


CD15-04-590124 (sun) เรื่องเล่าประเทศอินเดีย เนปาล (ตอนที่ ๑)
MP3
3:02 pm 01/27/201687.2M


CD15-05-590131 (sun) เรื่องเล่าประเทศอินเดีย เนปาล (ตอนที่ ๒)
MP3
3:24 pm 02/05/2016103.4M


CD15-06-590228 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๑)
MP3
9:03 pm 03/03/201660M


CD15-07-590306 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๒)
MP3
3:45 am 03/11/201665.7M


CD15-08-590313 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๓)
MP3
2:10 pm 03/23/201665.8M


CD15-09-590320 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๔)
MP3
2:39 pm 03/23/201671.2M


CD15-10-590327 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๕)
MP3
9:53 pm 03/31/201667.2M


CD16-01-590403 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๖)
MP3
3:09 pm 04/07/201674.7M


CD16-02-590501 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๗)
MP3
11:29 am 05/05/201660.9M


CD16-03-590508 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๘)
MP3
5:40 pm 05/12/201670.9M


CD16-04-590515 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๙)
MP3
9:03 pm 05/17/201672.6M


CD16-05-590522 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๑๐)
MP3
8:13 pm 05/25/201672.1M


CD16-06-590529 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๑๑)
MP3
3:24 pm 06/01/201684.2M


CD16-07-590605 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๑๒)
MP3
2:36 pm 06/10/201674.7M


CD16-08-590611 (sat) สัมมสนญาณ (ตอนที่ ๑)
MP3
10:22 pm 07/12/201656.1M


CD16-09-590626 (sun) สัมมสนญาณ (ตอนที่ ๒)
MP3
10:19 pm 07/12/201644.6M


CD16-10-590703 (sun) สัมมสนญาณ (ตอนที่ ๓)
MP3
10:17 pm 07/12/201646.4M


CD17-01-590710 (sun) สัมมสนญาณ (ตอนที่ ๔)
MP3
1:20 pm 07/16/201638.6M


CD17-02-590724 (sun) อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ
MP3
9:30 pm 08/11/201651.7M


CD17-03-590731 (sun) ภังคานุปัสสนาญาณ และ ภยตูปัฏฐานญาณ
MP3
9:32 pm 08/11/201656.5M


CD17-04-590807 (sun) อาทีนวานุปัสสนาญาณ นิพพทานุปัสสนาญาณ มุญฺจิตุกัมยตาญาณ และ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
MP3
9:54 pm 08/11/201679.6M


CD17-05-590814 (sun) กิจกรรมวันครอบครัว ๕๙
MP3
3:11 pm 08/19/201675M


CD17-06-590828 (sun) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ และ สังขารุเปกขาญาณ
MP3
1:57 pm 08/31/201657.1M


CD17-07-590904 (sun) สังขารุเปกขาญาณ
MP3
7:12 pm 09/09/201661.7M


CD17-08-590911 (sun) สังขารุเปกขาญาณ และ โคตรภูญาณ
MP3
8:54 am 09/15/201654.8M


CD17-09-590918 (sun) โคตรภูญาณ มัคคญาณ และ ผลญาณ
MP3
12:35 pm 09/22/201681.5M


CD17-10-590925 (sun) มัคคญาณ ผลญาณ และ พระอริยบุคคล
MP3
9:57 pm 09/25/201693.2M


CD17-11-591009 (sun) พระนิพพาน และสภาวะบุคคลผู้บรรลุพระนิพพาน (ตอนจบ) ฉบับปัจจุบัน
MP3
10:53 pm 10/12/201671M

pdf
มหาสติปัฏฐานสูตร รวมอรรถกถา 3:08 am 10/15/2014891.2k

pdf
เอกสารประกอบการบรรยายธรรม วิญญาณขันธ์ (ตอนที่ ๑๔) แผนผังอภิธรรมมัตถสังคหณี เพิ่มเติม 8:52 am 02/20/201576.2k