เกี่ยวกับเรา

Web Site นี้จัดทำโดยศิษย์ใบไม้ใต้โบสถ์ วัดญานเวศกวัน
โดยท่านอนุญาตให้ใช้ชื่อของท่านในการสื่อธรรมะ
Web นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดหรือพระคุณเจ้าแต่อย่างใด กิจธุระเกี่ยวกับวัดหรือพระคุณเจ้า กรุณาติดต่อทางวัดโดยตรง ติดต่อผู้ทำ Web Site ที่ ศูนย์ แปด หนึ่ง หนึ่ง สอง สอง เก้า แปด ศูนย์ ศูนย์

วัตถุประสงค์ (ของ website)

  1. ส่งเสริมกิจกรรมการเผยแผ่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธธรรมอันถูกต้อง
  2. เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขาที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
  3. เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตเป็นสุขอย่างยั่งยืน
  4. ทำหน้าที่รวบรวมการบรรยายธรรม ( Buddhism Portal ) (เป็นแหล่งธรรม โดยไม่ยึดมั่นในบุคคลหรือสถาบัน)
  5. มีเจตนานำเสนอกิจกรรมเครือข่ายที่เป็นประโยชน์แด่พุทธบริษัท
  1. To promote the right activity that related to the Dhamma / Buddha Dhamma / Buddha Phenomena / Buddhist moral code  /
  2. To present the right dhamma practice guideline that initiated from the Threefold learning : Morality, Concentration and Wisdom  with  fitting on Thai context.
  3. To mediate and exchange learning experience form dhamma practice   for  sustainable happiness life style.
  4. To collect the right  Buddha dhamma dialogue and lecture.
  5. To declare the intention and inform any network activity that beneficial to Sangha  and person with right understanding. (Sammaditthi)

ส่งข้อมูลให้ผู้ดูแล Web

7 + 1 =